Regulamin

Regulamin sprzedaży produktów na stronie kiwi.edu.pl

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.kiwi.edu.pl prowadzony jest przez Omnibly Michał Mućko.

Dane kontaktowe:
a) adres pocztowy: al. Rzeczypospolitej 8/1 02-972 Warszawa
b) adres poczty elektronicznej: kontakt@kiwi.edu.pl

DEFINICJE

 • Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem URL: www.kiwi.edu.pl
 • Regulamin – regulamin sprzedaży produktów w Serwisie kiwi.edu.pl
 • Produkt – każdy materiał udostępniony odpłatnie w Serwisie w formie elektronicznej,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, która dokona zakupu Produktów oferowanych w Serwisie, wyrażając swoją wolę poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku „Przejdź do kasy” oraz dokona zapłaty za produkt,
 • Formularz – elektroniczny formularz zamówienia Produktu dostępny w Serwisie.
 • Cena – wartość Produktu w formie elektronicznej uwidoczniona na stronach poszczególnych Produktów,zgodna z obowiązującym cennikiem z pominięciem kosztów bankowych.
 • Sprzedawca – Omnibly Michał Mućko, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5213495488, numer REGON: 360752830 z siedzibą: w Warszawie przy al. Rzeczypospolitej 8/1, kod pocztowy 02-972 Warszawa, będący właścicielem i administratorem kiwi.edu.pl

ZAPISY

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu produktów w Serwisie internetowym kiwi.edu.pl będącego własnością Omnibly Michał Mućko z siedzibą: ale. Rzeczypospolitej 8/1, 02-972 Warszawa Warszawa, NIP: 5213495488, e-mail kontaktowy: kontakt@kiwi.edu.pl
 2. Ogólne zasady korzystania z Serwisu określone zostały w Regulaminie Regulamin serwisu internetowego kiwi.edu.pl dostępnym pod adresem internetowym: kiwi.edu.pl/regulamin

§2 Produkty

 1. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o Produkcie. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 2. Produkty udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie PDF lub wysyłane w formie drukowanej, laminowanej i podczepionymi rzepami.

§3 Dokonanie zakupu

 1. Do zakupu Produktów z Serwisu nie jest wymagana rejestracja
 2. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu, oraz kliknięcie przycisku „Zamów”. W ten sposób Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w Regulaminie zasad.
 3. Zakupów w Serwisie może dokonać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.

§4 Wymagania techniczne

 1. Warunkiem korzystania z Formularza jest posiadanie przez Kupującego sprawnego urządzenia pozwalającego na połączenie z Internetem oraz dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.
 2. Sprzedawca informuje, iż podczas korzystania z Formularza Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. Więcej informacji na temat plików „cookies” można znaleźć w „Polityka prywatności serwisu” dostępnej w Serwisie kiwi.edu.pl
 3. Do korzystania z Formularza wymagane jest czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 4. Warunkiem korzystania z Produktów w formie PDF jest posiadanie programu do przeglądania plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader)

§5 Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Produkty stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Zakup Produktu nie powoduje nabycia ani przeniesienia na Kupującego żadnych autorskich praw majątkowych do Produktu. Wszystkie Produkty są tylko i wyłącznie do użytku osobistego, oraz do wykorzystania ich do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych i terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety.
 3. Kupującemu w sytuacjach innych niż opisanych w punkcie 2, nie wolno w szczególności:
 • a) Zwielokrotniać Produktu lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej).
 • b) Wykorzystywać jego treści w celach komercyjnych.
 • c) Prezentować treści zawartych w Produkcie publicznie, jako swojej własności.
 • d) Ingerować w treść i zawartość w Produkcie.
 • e) Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Produkt.

§6 Zawarcie umowy i realizacja zamówienia 

 1. Aby doszło do zawarcia umowy i realizacji zamówienia Kupujący zobowiązuje się stosować do zasad wynikających z Regulaminu oraz instrukcji zawartych na stronie Produktów.
 2. Zamówienia na Produkty przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą Formularza dostępnego na stronie Serwisu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza i podanie prawdziwych danych.
 3. Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Ceny Produktów prezentowanych na stronie Serwisu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy Produktach jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 5. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sewisu w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Kupującego zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 6. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 7. Aby umowa była zawarta, konieczna jest akceptacja Regulaminu na stronie Formularza oraz zatwierdzenie oświadczenia woli przyciskiem „Zamawiam”
 8. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 9. Zakupiony Produkt w formie PDF zostaje udostępniony Kupującemu w momencie dokonania płatności. Zakupiony produkt w formie drukowanej, laminowanej i z rzepami jest wysyłany w okresie do 14 dni roboczych.
 10. Płatność możliwa jest szybkim przelewem bankowym PAYU (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 lub 
 11. Poprzez wypełnienie Formularza, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Omnibly Michał Mućko.

§7 Reklamacje plików PDF

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu (umowy o dostarczanie treści cyfrowych) do momentu dokonania płatności za Produkt.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Wszelkie ewentualne reklamacje Kupujący winien zgłaszać drogą mailową na adres e-mail wskazany w §1 pkt. 1 pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane, jeżeli przesłany plik jest uszkodzony lub jeżeli zawartość Produktu jest niezgodna z opisem podanym przez kiwi.edu.pll przed jego zakupem przez Kupującego.
 5. Kupujący zgłaszając reklamację, może żądać jedynie wymiany dostarczonego pliku na zgodny z umową.
 6. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§ 8 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru w formie drukowanej, laminowanej z rzepami

1. Towary w formie drukowanej, laminowanej z rzepami są zamawiane za pośrednictwem Serwisu i dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
2. Towar zamówiony za pośrednictwem Serwisu jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL
4. Towary zamówione za pośrednictwem Serwisu są dostarczane w dni robocze.
5. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia:
a) w przypadku wybrania przez Kupującego przy składaniu zamówienia płatności szybkim przelewem elektronicznym PayU– od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,
b) w przypadku przedpłaty na konto bankowe – od dnia zaksięgowanej wpłaty
6. Towary zamówione za pośrednictwem Serwisu są dostarczane wraz z wystawioną przez Sprzedawcę paragonem lub fakturą obejmującą przedmiot zamówienia.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy przy zakupie pomocy drukowanych, laminowanych, z rzepami

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie.
3. Kupujący może odstąpić od umowy informując o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kiwi.edu.pl .
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
7. Kupujący zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia towaru.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Kupujący.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem 
11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w niewłaściwy sposób lub zniszczenia. Otwarcie folii ochronnej zabezpieczającej produkt tj oryginalne opakowanie produktu powoduje brak możliwości zwrotu towaru lub pomniejszenie jego wartości. 

 § 10 Procedura rozpatrywania reklamacji pomocy drukowanych, laminowanych, z rzepami


1. Sprzedawca jest zobowiązane do dostarczenia Kupującym towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Kupujących odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 

2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji (na adres kontakt@kiwi.edu.pl) zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady/pomyłki oraz datę jej stwierdzenia oraz przesłanie zdjęcia na pocztę elektroniczną. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury albo inny dowód.

4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

5. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży.
 3. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

a) prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;

b) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;

c) przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Portalu;

d. dobrowolności podania danych.

Sprzedawca oświadcza, że udostępnione dane posłużą jedynie do obsługi klienta i realizacji zamówień. Nie zostaną udostępnione innym podmiotom do celów komercyjnych.

§12 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
 • a. niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje;
 • b. braku możliwości dostępu do Serwisu lub Formularza wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Serwisu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe;
 • c. siły wyższej;
 • d. awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.
 • e. niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Serwisu lub Formularza.
 • f. błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Serwisu lub Formularza.
 • g. niewłaściwego korzystania z Serwisu lub Formularza przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Serwisie.
 • h. przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 • i. złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających z Serwisu.
 • j. naruszenia innych postanowień Regulaminu, prawa lub zasad wskazanych w Serwisie przez Kupującego.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Serwisu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym w Serwisie kiwi.edu.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Do korzystania z Portalu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów sprzedaży Produktów – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.
 5. Niniejszy Regulamin sprzedaży produktów w Serwisie kiwi.edu.pl l wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2023r